Νησίδα Μ. Κοκκινόκαστρο

Στα πλαίσια του κοινού ερευνητικού προγράμματος της ΙΓ΄ ΕΠΚΑ με την Εφορεία Σπηλαιολογίας και Παλαιοανθρωπολογίας, που περιελάμβανε επιφανειακή και γεωμορφολογική έρευνα της νότιας πλευράς της νήσου Αλοννήσου, διενεργήθηκε σύντομη ανασκαφική έρευνα κατά τα έτη 1994 και 1995 στη νησίδα Μ. Κοκκινόκαστρο, όπου είχε πραγματοποιήσει ανασκαφές ο Δ. Θεοχάρης στο παρελθόν. Στόχος της σύντομης ανασκαφικής έρευνας ήταν ο έλεγχος της στρωματογραφίας της νησίδας και η διερεύνηση των διαφόρων φάσεων χρήσης της σε όλη τη διάρκεια του Τεταρτογενούς.

Από τις δοκιμαστικές τομές που διενεργήθηκαν, της στρωματογραφικές παρατηρήσεις και την επιφανειακή έρευνα της νησίδας πιστοποιήθηκε για άλλη μια φόρα η ύπαρξη των στρωματογραφικών προβλημάτων που προκάλεσε η διάβρωση των επιφανειακών στρωμάτων και η διατάραξη των ανώτερων επιχώσεων της νησίδας. Πιστοποιείται κατοίκηση εποχιακού χαρακτήρα κατά τη Χαλκοκρατία, ούτε προγενέστερα, ούτε μεταγενέστερα. Επίσης, αμφίβολη είναι η ύπαρξη αρχιτεκτονικών κατασκευών αυτής της εποχής. Οι επιχώσεις της εγκατάστασης της Χαλκοκρατίας δεν ξεπερνούν τα 0,80μ. και χωρίζονται σε δυο στρώματα που αποδίδονται με βάση την κεραμική, το κατώτερο στην πρώιμη εποχή του Χαλκού και το ανώτερο στη μέση Χαλκοκρατία. Στο κατώτερο στρώμα της εποχής του Χαλκού βρέθηκε τμήμα εστίας, διαστ.9,80Χ0,55 και πάχ. 0,05μ. πιθανώς εποχιακού χαρακτήρα, με έντονα ίχνη καύσης. Η πρώτη ανθρώπινη εγκατάσταση στη νησίδα κατά τη Χαλκοκρατία φαίνεται ότι έγινε σε στείρα αρχαιολογική επίχωση. Πιστοποιήθηκε τόσο στα επιφανειακά στρώματα όσο και στα στρώματα της εποχής του Χαλκού η ανάμειξη παλαιολιθικών και νεολιθικών εργαλείων, κεραμικής κλασικών και ελληνιστικών χρόνων. Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα η προβληματική προέλευση των παλαιολιθικών και των νεολιθικών αργαλειών, καθώς και της κεραμικής των ιστορικών χρόνων, θα πρέπει να οφείλεται σε μεταφορά τους από της πρωτογενείς τους αποθέσεις, που έγινε πριν αποκοπεί η νησίδα από τον κορμό της Αλοννήσου.

Βιβλιογραφία: ΙΓ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 50/1995 ΑΝΑΤΥΠΟ, Ε. ΣΚΑΦΙΔΑ